Pedagogische en psychologische ondersteuning aan kinderen en gezinnenAlgemene Voorwaarden

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Praktijk Vidra en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Vertrouwelijkheid:

Praktijk Vidra is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Praktijk Vidra streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Praktijk Vidra dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.


Beroepsprofessionaliteit

 1. De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten. Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.
 2. In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van ZZP’er in de zorg. Zie klachtenregeling

Behandeling

 1. In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 2. Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 3. De sessies duren 45 tot 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 4. Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut zowel mondeling als schriftelijk verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 5. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 6. Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw therapeut.
 7. Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 8. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

Aanvulling bij behandeling van kinderen:

 1. De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
 2. Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels evaluatieverslagen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken.
 3. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 4. Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat ervoor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.
 5.  Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties.

Tarieven:

 1. De kosten per therapiesessie bedragen € 75,00.
 2. Voor een uitgebreid overzicht van tarieven zie de tarievenlijst; https://praktijkvidra.nl/Werkwijze/Tarieven/
 3. De kosten van een compleet product, oa trainingen / cursussen/ onderzoek, dienen voorafgaand aan de start voldaan te worden.
 4. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn bij uw gemeente en zorgverzekering.
 5. Op het eind van de maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 6. Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 7. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast, u wordt hiervan schrijftelijk op de hoogte gebracht. Verhogingen gelden ook voor lopende behandelingen.


Annulering van de afspraak:

 1. Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 2. Bij het tijdig annuleren van een vooraf betaald product, denkend aan een training, wordt er een nieuwe afspraak geplant en wordt het product verleng.
 3. Bij het niet tijdige annulering van een vooraf betaald product, vervalt het recht op de geplande afspraak. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Verlening en/of het inhalen van het product brengt kosten met zich mee.

Aansprakelijkheid:
Het advies en de begeleiding van Praktijk Vidra is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Praktijk Vidra is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
Praktijk Vidra. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van
Praktijk Vidra. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Praktijk Vidra aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.E-mailen
Bellen
Info