Pedagogische en psychologische ondersteuning aan kinderen en gezinnenPrivacy Reglement

UW PRIVACY


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO) wordt vereist, bewaard tot 20 jaar nadat uw kind de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. In deze wet wordt ook beschreven dat cliënten het recht hebben om te verzoeken de gegevens eerder te vernietigen, tenzij dit niet in het belang van de therapie is.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, mocht ik langdurig afwezig zijn.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik factuur kan opstellen. Verder krijgt de administrateur de facturen onder ogen omdat deze de boekhouding doet. De administrateur heeft ook geheimhoudingsplicht en zal de gegevens van u of uw kind nooit noemen naar anderen.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA NAAR DE GEMEENTEN (jeugdzorg)
Indien de behandeling valt onder jeugdzorg en vergoed wordt door de gemeenten dan verloopt facturering en betaling maandelijks en rechtstreeks. Op de nota die wij versturen naar de gemeenten staan de gegevens die door de gemeenten gevraagd worden, zodat zij over kunnen gaan tot betaling.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• uw BSN-nummer
• de datum van de behandeling
• een codering voor het product, de soort begeleiding
• het aantal sessies
• de kosten van de sessies.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA NAAR DE ZORGVERZEKERAAR
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult’
• de kosten van het consult.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO) wordt vereist, bewaard tot 20 jaar nadat uw kind de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. In deze wet wordt ook beschreven dat cliënten het recht hebben om te verzoeken de gegevens eerder te vernietigen, tenzij dit niet in het belang van de therapie is.
E-mailen
Bellen
Info